Privacyverklaring

 

Privacybeleid. Deze pagina is het laatst aan gepast op 18-05-2018

Topkuur.nl is de webwinkel van Allwell Publishing h.o.d.n. van Marjo Horn Dermakuurspecialiste. Allwell Publishing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mail:            info@allwellpublishing.com
adres:              Weerdestein 161 1083 GK Amsterdam
Telefoon:        020-6425103
Kamer van Koophandel: 34125061

Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel

Allwell Publishing verwerkt uw persoonsgegevens via onze webwinkel www.topkuur.nl doordat u een bestelling bij ons doet en omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt en daarmee toestemming geeft tot verwerking.
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden en met welk doel:

- NAW-gegevens: om uw bestelling te kunnen toezenden

- factuuradres: om factuur te kunnen sturen

- telefoonnummer: voor het geval wij u snel willen bereiken om iets over uw bestelling te
   vragen of door te geven

-betalingsgegevens: om uw betaling te kunnen verwerken

- E-mailadres: om een orderbevestiging te kunnen toesturen en om u door te geven wanneer       

   uw bestelling wordt verzonden

 

LET OP: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je alleen persoonsgegevens verstrekken als een van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Allwell Publishing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Allwell Publishing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze dienst gebruik wenst te maken.  Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De verwerking van uw bestelling gebeurt door een derde. Wij hebben daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De bewerker is verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Allwell Publishing deelt uw gegevens niet met andere derden tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies

Allwell Publishing gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Allwell Publishing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw van uw persoonsgegevens sturen naar info@allwellpublishing.com We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Allwell Publishing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Allwell Publishing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 020-6425103 of e-mail naar info@allwellpublishing.com

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.